The Third Party in Parliament

Wednesday, 23 January 2008 19:00 Ralph Cassar Editorial Dept - Europe
Print

Speaking at a Press Conference in Munxar Gozo, Alternattiva Demokratika Chairperson Dr Harry Vassallo said that. ”From the most minor and local issues to the most serious questions of democracy, and the quality of governance, the pattern is the same: promises are made but not taken seriously by anybody” Dr Vassallo said.

“The playingfield at Munxar has become a national symbol of political cynicism and its result” Dr Vassallo added. “What was promised for thirty years has not yet been delivered and what eventually will be delivered is not what was promised. Meanwhile the extravagant expenditure on what is not needed leaves voters feeling exasperated but helpless” Dr Vassallo said.

“The profound change which we all seek cannot be brought about by any political party which prevents a discussion of practical and important issues in a campaign of fear. Neither of the other parties can bring about the change we need because both of them want to maintain the present system which leaves voters feeling helpless, without remedies against those who win an election” Dr Vassallo said.

“Munxar local council appears to be able to disregard not only its promises but also the development permits it has itself applied for and obtained. Yet another generation of Munxar children have outgrown the long promised playground. On a very small scale the government of Munxar follows on the pattern of every one-party government in being unaccountable.” Dr Vassallo said.

 

“The presence on Alternattiva Demokratika in several councils since 1994 has changed the way in which local government works in those localities.” Dr Vassallo said. “In many cases we have provided an excellent example of cooperation between different political parties while providing our own ideas and criticism. In such localities residents have an example of the accountability of their representatives when a Green presence can provide a response to maladministration and more often by preventing it” Dr Vassallo said.

“The contribution which Alternattiva Demokratika makes is possible because voters have supported us and introduced a new element which eliminates the one party system and introduces a much higher level of accountability. With Alternattiva Demokratika in parliament, the quality of governance in the whole country will rise far above that inflicted on Munxar residents by the two party system. If voters feel that they deserve something better than the government of Munxar on a national level, they have to create it for themselves by ending the two party system in our parliament.” Dr Vassallo said.

Ralph Cassar
A/PRO Alternattiva Demokratika – The Green Party


Malta jixirqilha l-Alternattiva fil-parlament

F’konferenza stampa fil-Munxar Ghawdex, Dr Harry Vassallo Kap ta’ Alternattiva Demokratika qal li “Minhabba kwisjonijiet li jolqtu lir-residenti fil-lokalita’ taghhom sa l-izjed kwistjonijiet serji ta’ demokrazija u l-amministrazzjoni tal-pajjiz, il-weghdi elettorali jistghu ma jittiehdux bis-serjeta’ minn min jaghmilhom u lanqas minn min jismaghhhom”.

“Il-playingfield tal-Munxar illum sar simbolu nazzjonali ta’ l-isfiducja fil-politka” zied ighid Dr Vassallo. “Dan il-playing field ghat tfal tar-rahal ilu mwieghed ‘l fuq minn 30 sena mhux biss ghadu ma wasalx, izda issa mhux ser jitwettaq dak li kien gie mwieghed.” qal Dr. Vassallo.

“Il-bidla mill-qiegh li hawn tant ghatx ghaliha ma tistax titwettaq minn ebda partit politiku li jrid isikket id-diskors b’kampanja elettorali imfassla fuq il-biza’ li ‘allahares jitla’ l-partit l-iehor’. L-ebda wiehed mill-partiti l-ohra ma jista' jwieghed bidla u jitwemmen meta t-tnejn jaghmlu minn kollox biex izommu lic-cittadin bla sahha meta jirbah u jigverna wahdu ghal snin twal. Fuq skala zghira il-gvern lokali tal-Munxar jimxi fuq it-tifsila ta’ kull gvern maghmul minn partit wiehed wahdu li ma jaghtix kont ta’ ghemilu lil min ikun ivvutalu” qal Dr Vassallo.

“Bis-sehem li tajna f’bosta kunsilli lokali mill-1994 ‘l hawn, Alternattiva Demokratika uriet kif jistghu jahdmu flimkien il-partiti politici ghall-interess tal-lokalita’ taghhom, filwaqt li wassalna l-hidma u l-ideat taghna biex igawdi minnhom kulhadd. F’dawn il-lokalitajiet ir-residenti ghandhom ezempju ta’ rapprezentanti li ghandhom jaghtu kont ta’ ghemilhom u lqajna bis-sahha t-tberbiq tal-flus billi stajna nikxfu n-nuqqas ta’ ghaqal fl-amministrazzjoni u b’hekk tejjibna il-kwalita’ tal-gvern lokali.”

“Is-sehem ta’ Alternattiva Demokratika ghal gid ta’ Malta jista’ jinghata biss meta niehdu l-appogg tal-votanti u nwarrbu s-sistema taz-zewg partiti biss fil-parlament. Alternattiva Demokratika fi gvern ta’ koalizzjoni tghin lill-klassi politika tilhaq livelli oghla fil-kwalita tal-gvern, hafna oghla minn dik li tghabbew biha r-residenti tal-Munxar minhabba s-sistema taz-zewg partiti biss. Min jidhirlu li jixirqilha gvern li jirrispetta ahjar lin-nazzjon taghna, ghandu jgib din il-bidla billi jivvota Alternattiva Demokratika u jtemm is-sistema ta’ zewg partiti biss u zewgt partiti f’kollox” qal Dr Vassallo.
Ralph Cassar
A/PRO Alternattiva Demokratika – The Green Party
Alternattiva Demokratika - The Green Party

www.alternattiva.org.mt
 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP